ГОРОДКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Вінницька область, Тульчинський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОЛОЖЕННЯ

                                                                                                          Додаток 1 до 1сесії

                                                                                                          8 скликання3пленарне

                                                                                                          засідання

                                                                                                          Городківської сільської ради

                                                                                                          від 15.12.2020 року № 13

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про відділ бухгалтерського обліку  економічного розвитку,планування та інвестицій Городківської сільської ради

 

 1. Загальні засади

 

  1. Відділ бухгалтерського обліку,  економічного розвитку, планування та інвестицій (далі Відділ) є виконавчим органом, що створюється Городківською сільською радою і є підзвітним та підконтрольним  сільській раді.
  2. Відділ підпорядковується Городківській сільській раді, виконавчому комітету сільської ради, сільському голові, заступнику сільського голови за розподілом обов’язків.
  3. Очолює Відділ  головний бухгалтер-начальник відділу бухгалтерського обліку,  економічного розвитку,планування та інвестицій, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою в установленому порядку.
  4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, , наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, наказами Мінфіну,іншими актами законодавства, що регламентують бюджетні відносини і фінансово - господарську діяльність бюджетної установи, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, наказами начальника Головного управління економічного розвитку та європейської інтеграції обласної та районної держадміністрації, рішеннями Городківської сільської ради, виконавчого комітету та розпорядженнями сільського голови, а також цим Положенням.

 

  1. Юридичний статус відділу

2.1. Відділ є юридичною особою.

2.2. Відділ утримується за рахунок місцевого бюджету, має бланк зі своїм найменуванням.

2.3. Відділ є виконавчим органом сільської ради,  працівники Відділу є посадовими особами органу місцевого  самоврядування.

2.4. Штатний розпис Відділу затверджується сільським головою в межах загальної чисельності працівників апарату та виконавчих органів Городківської сільської ради, яка затверджується рішенням сесії Городківської сільської ради.

 

3. Завдання і функції відділу

3.1. Основними завданнями відділу на території Городківської територіальної громади є:

3.1.1. Реалізація державної політики економічного та соціального розвитку.

3.1.2. Реалізація державної регіональної політики.

3.1.3. Забезпечення реалізації державної цінової політики.

3.1.4. Забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства.

3.1.5. Формування та реалізація на місцевому рівні єдиної політики у сфері зовнішньоекономічних зв’язків, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій та інвестиційної діяльності.

3.1.6. Забезпечення в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів України, вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання

3.1.7. Здійснення повноважень щодо залучення вітчизняних і іноземних інвестицій та організації роботи з їх використання для фінансування розвитку пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку Городківської територіальної громади.

3.1.8. Координація роботи структурних підрозділів виконавчого органу Городківської сільської ради, комунальних підприємств, установ, організацій у сфері інвестиційної діяльності та управління стратегічно важливими проектами.

3.1.9. Ведення   бухгалтерського  обліку  фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності;

3.1.10. Відображення у документах достовірної та у повному  обсязі інформації  про  господарські  операції  і  результати діяльності, необхідної для оперативного  управління  бюджетними  призначеннями (асигнуваннями)  та  фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

 3.1.11. Забезпечення  дотримання  бюджетного   законодавства   при взятті  бюджетних  зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких  зобов'язань,  здійснення  платежів  відповідно  до   взятих бюджетних   зобов'язань,   достовірного   та   у   повному  обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

 3.1.12. Забезпечення  контролю  за  наявністю   і   рухом   майна, використанням  фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

  3.1.13 Підготовка проектів рішень, розпоряджень і доручень сільського голови, зокрема з питань, що належать до компетенції відділу.

 

3.2. Відділ відповідно до визначених повноважень за сферами діяльності виконує наступні завдання:

У сфері економіки та стратегічного розвитку:

3.2.1.Здійснює прогнозування економічного та соціального розвитку Городківської територіальної громади та підготовку відповідних планів і програм, розробляє структуру прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку, відповідає за впровадження сучасних методологічних підходів до прогнозування та розроблення планів і програм економічного та соціального розвитку.

3.2.2. Готує за участю інших виконавчих органів Городківської сільської ради  проект Програми економічного і соціального розвитку громади на довго- , середньо-, та короткостроковий періоди.

3.2.3. Готує пропозиції щодо переліку проблемних питань громади, вирішення яких вимагає допомоги центральних органів влади.

3.2.4. Готує пропозиції щодо розвитку і реформування економіки на території Городківської  територіальної громади та вживає заходів для їх реалізації.

3.2.5. Готує матеріали для розгляду на засіданнях апарату виконавчого комітету Городківської сільської ради з питань щодо підсумків роботи за звітний період та щодо ходу виконання щорічної Програми економічного і соціального розвитку населених пунктів Городківської територіальної громади.

3.2.6 Готує матеріали для розгляду на сесіях Городківської сільської ради питань щодо затвердження та ходу виконання щорічної Програми та Плану економічного і соціального розвитку населених пунктів Городківської територіальної громади.

3.2.7. Формує і подає  сільському голові перелік цільових програм, які передбачається виконати у зазначеному періоді з використанням бюджетних коштів.

3.2.8. Розробляє і здійснює в межах своїх повноважень заходи, спрямовані на розбудову інфраструктури територій, розвиток міжрегіонального економічного співробітництва.

3.2.9. Сприяє комплексному соціально-економічному розвитку територій громади.

3.2.10. Розробляє щорічні заходи щодо реалізації на території громади Стратегії  розвитку Городківської територіальної громади та Плану заходів з реалізації Стратегії, здійснює методологічне керівництво та координацію діяльності з підготовки стратегії.

3.2.11. Готує пропозиції щодо забезпечення комплексного розвитку населених пунктів громади та подає керівництву сільської ради пропозиції з цих питань.

3.2.12. Накопичує інформаційно-методичні матеріали, необхідні для планової роботи, поточного планування і перспективного прогнозування.

3.3. У сфері підприємництва, промислової політики та інновацій:

3.3.1.Проводить формування та реалізацію державної регуляторної політики, державної політики щодо підтримки розвитку підприємництва.

3.3.2.Забезпечує реалізацію на території громади державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму.

3.3.3.Забезпечує реалізацію на території громади державної політики у сфері проведення структурних змін в економіці.

3.3.4. Забезпечує реалізацію на території громади державної політики щодо підтримки та розвитку інфраструктури малого та середнього бізнесу, готує пропозиції щодо її формування та сприяє їх виконанню.

3.3.5. Аналізує стан і тенденції розвитку малого та середнього бізнесу району, бере участь у визначенні його пріоритетів.

3.3.6. Готує пропозиції щодо ефективного використання бюджетних коштів для фінансування заходів з підтримки і розвитку Городківської  територіальної громади, аналізує використання цих коштів.

3.3.7. Надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб'єктам підприємницької діяльності.

3.3.8. Проводить моніторинг ефективності управління об’єктами комунальної власності віднесених до сфери управління сільської ради.

3.3.9. Здійснює заходи щодо залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги на розвиток інфраструктури громади.

 

3.4. У сфері бухгалтерського обліку

3.4.1.Веде   бухгалтерський  облік  відповідно  до  національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а    також    інших   нормативно-правових   актів   щодо   ведення бухгалтерського обліку.

3.4.2.Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність,  а також державну статистичну,  зведену  та іншу    звітність    (декларації)    в    порядку,   встановленому законодавством; 
3.4.3.Здійснює поточний контроль за:
-дотриманням бюджетного  законодавства  при  взятті  бюджетних зобов'язань,  їх  реєстрації в органах Казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань; 
- правильністю зарахування  та  використання власних надходжень бюджетної установи; 
- веденням бухгалтерського  обліку,  складенням  фінансової  та бюджетної   звітності,  дотриманням  бюджетного  законодавства  та національних  положень  (стандартів)  бухгалтерського   обліку   в державному  секторі,  а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами  бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі; 
 3.4.4. Своєчасно подає звітність; 
3.4.5.Своєчасно  та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів; 
3.4.6. Забезпечує  дотримання  вимог  нормативно-правових   актів щодо: 

використання фінансових,   матеріальних  (нематеріальних)  та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення  документів щодо проведення господарських операцій;   інвентаризації необоротних    активів,   товарно-матеріальних цінностей,  грошових  коштів,  документів,  розрахунків  та  інших статей балансу; 
 3.4.7. Проводить   аналіз   даних   бухгалтерського   обліку   та звітності,  у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської   та   кредиторської   заборгованості,  розробляє  та здійснює  заходи  щодо   стягнення   дебіторської   та   погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства; 
 3.4.8.  Забезпечує: дотримання порядку проведення розрахунків за  товари,  роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти; 
 достовірність та    правильність    оформлення    інформації, включеної  до  реєстрів   бюджетних   зобов'язань   та   бюджетних фінансових зобов'язань; 
 повноту та  достовірність  даних підтвердних документів,  які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування; 
зберігання, оформлення  та  передачу  до  архіву   оброблених первинних  документів та облікових регістрів,  які є підставою для відображення  у  бухгалтерському  обліку  операцій  та   складення звітності, а також звітності; 
користувачів у  повному  обсязі  правдивою  та  неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи,  результати її діяльності та рух бюджетних коштів; 
відповідні структурні  підрозділи  бюджетної  установи даними бухгалтерського обліку та звітності  для  прийняття  обґрунтованих управлінських    рішень,    складення   економічно   обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг,  що можуть  надаватися  за  плату відповідно   до   законодавства,   визначення   можливих   ризиків фінансово-господарської діяльності; 
 3.4.9. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів; 
3.4.10. Розробляє   та   забезпечує   здійснення   заходів   щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної  дисципліни  її працівників та працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі; 
3.4.11. Здійснює  заходи  щодо  усунення  порушень  і  недоліків, виявлених  під  час  контрольних  заходів,  проведених  державними органами  та  підрозділами  бюджетної  установи,  що  уповноважені здійснювати    контроль    за    дотриманням    вимог   бюджетного законодавства. 

 

3.5.У сфері інвестиційної політики:

3.5.1. Організаційно забезпечує здійснення заходів щодо залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги на розвиток виробничої та соціальної сфери, транспортної інфраструктури та логістики, будівельної, комунальної, переробної галузей та сільськогосподарського виробництва, туризму, рекреації та оздоровлення, альтернативної енергетики, енергозбереження та інших напрямів народного господарства.

3.5.2. Координує, в межах своїх повноважень, діяльність структурних підрозділів сільської ради у сфері інвестиційної політики, а також бере безпосередню участь у розробленні та реалізації інвестиційних проектів.

3.5.3. Організовує в межах своїх повноважень роботу із залучення в громаду грантів, міжнародної технічної допомоги.

3.5.4. Проводить моніторинг залучення іноземних інвестицій на території громади і договорів про спільну з іноземними партнерами інвестиційну діяльність.

3.5.5. Інформує суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності громади про економічні, комерційні, соціальні, екологічні та інші умови, необхідні для їх діяльності, формує з цією метою відповідні банки даних.

 

4. Права відділу

Відділ має право:

4.1.Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів сільської ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи і матеріали;

4.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

4.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

4.6. Представляти сільську раду в установленому  порядку  з питань,  що  відносяться  до компетенції бухгалтерської служби,  в органах державної влади,  органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового    державного    соціального    страхування, підприємствах,  установах  та  організаціях  незалежно  від  форми власності; 
4.7.Встановлювати  обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання  до  бухгалтерської   служби   структурними   підрозділами бюджетної  установи  первинних  документів  для  їх відображення у бухгалтерському  обліку,  а  також  здійснювати  контроль  за   їх дотриманням; 
 4.8.Одержувати  від структурних підрозділів бюджетної установи та бюджетних установ,  які їй підпорядковані, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них; 
 4.9. Вносити  сільському голові  пропозиції щодо удосконалення порядку ведення  бухгалтерського  обліку,  складення звітності,     здійснення    поточного    контролю,    провадження фінансово-господарської діяльності. 

  4.10. Повертати виконавцям документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення установлених вимог;

   4.11. Інформувати сільського голову про випадки несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів посадовими особами структурних підрозділів і підприємств, що належать до сфери їх управління.

 

5. Система взаємодій

5.1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з структурними підрозділами апарату та іншими виконавчими органами Городківської сільської ради, органами державної влади, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

 

6. Керівництво відділу

6.1. Відділ очолює начальник відділу- головний бухгалтер, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою згідно із законодавством про службу в органам місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.

6.2. Начальник відділу - головний бухгалтер:

6.2.1. Безпосередньо підпорядковується сільському голові, заступнику сільського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

6.2.2. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає функції та ступінь відповідальності спеціалістів відділу.

6.2.3. Бере участь в нарадах та інших заходах сільської ради. Представляє інтереси сільської ради у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами представництв інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва сільської ради.

6.2.4. Входить (за посадою) до складу дорадчих, консультаційних, комісійних органів сільської ради.

6.2.5. Планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи сільської ради та її виконавчого комітету.

6.2.6. Розробляє функціональні обов'язки працівників та подає їх на затвердження сільському голові.

6.2.7. Організовує роботу працівників відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань і вказівок керівництва сільської ради.

6.2.8.  Контролює та перевіряє виконання документів, доручень та інших вказівок працівниками відділу.

6.2.9. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому, сесії сільської ради питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень.

6.2.10. Подає сільському голові пропозиції щодо:

- призначення на посаду та звільнення з посади відповідно з Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», спеціалістів відділу;

- заохочення працівників відділу за сумлінне ставлення до своїх службових обов’язків або притягнення до дисциплінарної відповідальності за неналежне їх виконання, а також винних у порушенні чинного законодавства.

6.2.11. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

6.2.12. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

6.2.13. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

6.2.14. Організовує роботу з  ведення  бухгалтерського  обліку  та забезпечує виконання завдань, покладених на бухгалтерську службу;

6.2.15. Здійснює  керівництво  діяльністю  бухгалтерської  служби, забезпечує   раціональний   та   ефективний   розподіл   посадових обов'язків   між   її   працівниками   з  урахуванням  вимог  щодо забезпечення захисту інформації та  запобігання  зловживанням  під час ведення бухгалтерського обліку;

6.2.16. Погоджує проекти договорів (контрактів),  у тому числі про повну  індивідуальну  матеріальну  відповідальність,  забезпечуючи дотримання   вимог   законодавства   щодо  цільового  використання бюджетних коштів та збереження майна;

6.2.17. Бере у разі потреби участь  в  організації  та  проведенні перевірки    стану   бухгалтерського   обліку   та   звітності   у бухгалтерських  службах  бюджетних  установ,  які   підпорядковані сільській раді;

6.2.18. Здійснює   у   межах   своїх   повноважень   заходи   щодо відшкодування  винними  особами  збитків  від   нестач,   розтрат, крадіжок;

6.2.19. Погоджує кандидатури працівників сільської ради,  яким надається право складати та підписувати  первинні  документи  щодо проведення   господарських   операцій,   пов'язаних   з  відпуском (витрачанням) грошових  коштів,  документів,  товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

6.2.20. Подає сільському голові пропозиції щодо:

- визначення облікової   політики,   зміни   обраної  облікової політики з урахуванням особливостей діяльності бюджетної  установи і  технології оброблення облікових даних,  у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу,    додаткової   системи   рахунків   і   регістрів аналітичного  обліку,  звітності  та  контролю  за  господарськими операціями;

- визначення оптимальної  структури  бухгалтерської  служби  та чисельності її працівників;

-  призначення на посаду  та  звільнення  з  посади  працівників бухгалтерської служби, надання їх відпустки;

-  створення умов  для належного збереження майна,  цільового та ефективного  використання фінансових,  матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

- визначення джерел   погашення  кредиторської  заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;

-  притягнення до  відповідальності  працівників  бухгалтерської служби,  у  тому  числі працівників бухгалтерських служб бюджетних установ,  які підпорядковані бюджетній установі,  за  результатами контрольних    заходів,    проведених   державними   органами   та підрозділами  бюджетної  установи,  що  уповноважені   здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

-  організації навчання  працівників  бухгалтерської  служби,  у тому числі працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані   бюджетній   установі,   з метою  підвищення  їх професійно-кваліфікаційного рівня;

- забезпечення бухгалтерської    служби    нормативно-правовими актами,  довідковими  та  інформаційними  матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

6.2.21. Підписує звітність та документи, які є підставою для:

     - перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

     - проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

    - приймання і видачі грошових коштів;

    -  оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

   - проведення інших господарських операцій;

 6.2.22. Відмовляє у прийнятті до обліку документів,  підготовлених з   порушенням   встановлених   вимог,  а  також  документів  щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та  інформує  керівника  бюджетної  установи про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

 6.2.23.Здійснює контроль за:

- відображенням у  бухгалтерському  обліку  всіх  господарських операцій, що проводяться бюджетною установою;

- складенням звітності;

- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних),  інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

-  дотриманням вимог   законодавства  щодо  списання  (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;

-  правильністю проведення  розрахунків  при  здійсненні  оплати товарів,  робіт  та  послуг,  відповідністю  перерахованих  коштів обсягам виконаних  робіт,  придбаних  товарів  чи  наданих  послуг згідно  з  умовами  укладених  договорів,  у  тому числі договорів оренди;

-  відповідністю взятих   бюджетних   зобов'язань    відповідним бюджетним   асигнуванням,  паспорту  бюджетної  програми (у  разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному  процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

- станом погашення  та  списання  відповідно  до  законодавства дебіторської   заборгованості   бюджетної  установи  та  бюджетних установ, які їй підпорядковані;

-  додержанням вимог   законодавства    під    час    здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

-    оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

- розробленням та   здійсненням   заходів  щодо  дотримання  та підвищення  рівня   фінансово-бюджетної   дисципліни   працівників бухгалтерської служби;

-  усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів,  проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи,  що  уповноважені  здійснювати  контроль  за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

 6.2.24. Погоджує   документи,   пов'язані   з  витрачанням  фонду заробітної  плати,  встановленням  посадових  окладів  і  надбавок працівникам;

     6.3. Начальник відділу-головний бухгалтер або особа,  яка його заміщує,  не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності.

     6.4. У   разі   тимчасової  відсутності  головного  бухгалтера (відрядження,  відпустки,  тимчасової втрати працездатності  тощо) виконання  його  обов'язків  покладається  на заступника головного бухгалтера,  а у разі відсутності заступника головного  бухгалтера відповідно  до  наказу  керівника  бюджетної  установи - на іншого працівника бухгалтерської служби.

     6.5.  Казначейство  забезпечує в межах повноважень організацію та  координацію  діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та  контроль за виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності.

     6.6. Оцінка  виконання  головним бухгалтером своїх повноважень проводиться відповідно до порядку, затвердженого Мінфіном.

     5.8. Головний бухгалтер у  разі  невиконання  або  неналежного виконання  покладених  на  нього повноважень несе відповідальність згідно із законами.

     5.9. Працівники відділу – посадові особи місцевого самоврядування,  призначаються  на посаду   та   звільняються   з  посади  у  порядку,  встановленому законодавством про службу в органах місцевого самоврядування, та підпорядковуються безпосередньо начальнику відділу-головному бухгалтерові.

 

 

7. Заключні положення.

7.1. Виконком сільської ради створює умови для ефективної роботи працівників Відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх приміщенням, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на відділ завдань.

7.2. Припинення діяльності Відділу здійснюється відповідно до вимог законодавства України за рішенням Городківської сільської ради у випадку відповідних змін структури апарату та виконавчих органів Городківської сільської ради.

7.3. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускаються.

7.4. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Городківської сільської ради.

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь