ГОРОДКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Вінницька область, Тульчинський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Городківський сільський голова

                                                              Резнік О.І.

                                                                                        

 

        

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

      начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг»

 

 

 

 І. Загальні положення

 

1. Начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» Городківської сільської ради (далі – начальник відділу):

1.1. Призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням сільського голови.

1.2. Підпорядковується сільському голові.

1.3. Координує та контролює виконання покладених на відділ завдань з питань своєчасного надання якісних адміністративних послуг суб’єктам звернень.

1.4. Є керівником Центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП).

1.5. Надає у ЦНАП або забезпечує надання через ЦНАП адміністративних послуг згідно з їх переліком, затвердженим сільською радою, з таких груп послуг:

- реєстрація / зняття з реєстрації мешканців;

- прийняття відповідних документів щодо призначення субсидії;

- прийняття відповідних документів щодо призначення пільг відповідним категоріям осіб;

- видача довідок з земельних питань;

1.6. У роботі керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Городківської сільської ради (далі – Рада) та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, іншими нормативно-правовими актами,  Положенням про ЦНАП та Регламентом ЦНАП, цією посадовою інструкцією. Повинна знати: структуру сільської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів; розподіл обов’язків між керівництвом сільської ради та її виконавчого комітету; практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції; правила охорони праці й протипожежної безпеки; принципи роботи комп’ютерних систем та мереж передачі даних.        

  2. Повинна мати вищу освіту не нижче ступеня спеціаліста, вільно володіти державною мовою та  мати стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

3. На час відсутності начальника відділу за розпорядженням сільського голови його обов’язки виконує інша посадова особа відділу.

               

ІІ. Завдання та обов’язки

 

         Начальник відділу:      

1. Забезпечує:

реалізацію державної політики у сфері реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, а також стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;

оприлюднення та вільний доступ до необхідної суб’єктам звернення інформації для отримання адміністративних послуг;

дотримання правил пожежної безпеки, техніки безпеки та гігієни праці у приміщеннях ЦНАП.

2. Здійснює:

перевірку належності документа, до якого вноситься відомості про місце проживання, його дійсність, правильність заповнення заяви про реєстрацію місця проживання/перебування;

реєстрацію (за встановленими Правилами) місця проживання/перебування фізичної особи після подання особою або її представником необхідних документів;

зняття з реєстрації (за встановленими Правилами) місця проживання/перебування фізичної особи після подання особою або її представником необхідних документів;

внесення відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування
у документ, до якого вносяться ці відомості;

формування та внесення даних про реєстрацію місця проживання/перебування фізичної особи до Реєстру територіальної громади;

оформлення та видачу довідки про реєстрацію місця проживання/перебування дітям до 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки;

направлення повідомлення, у разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в іншій адміністративно-територіальній одиниці, в той же день, про зняття особи з реєстрації місця проживання для внесення інформації до відповідного реєстру;

перевірку некоректних відомостей Реєстру територіальної громади, виявлених розпорядником Реєстру;

підготовку відомостей з інформацією щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб для передачі органам виконавчої влади у передбачених законом випадках;

організацію роботи з укомплектуванням, зберіганням та використанням архівних документів;

прийом громадян з питань, віднесених до повноважень ЦНАП.

3. Формує:

самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання сільській раді та її виконавчому комітету;

повідомлення, у разі здійснення реєстрації місця проживання
з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в іншій адміністративно-територіальній одиниці, в той же день, про зняття особи
з реєстрації місця проживання для внесення інформації до відповідного реєстру;

письмове повідомлення фізичній особі про скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування (у разі виявлення порушень);

листи підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форми власності з питань, віднесених до повноважень ЦНАП;

довідки, інформації, інформаційно-аналітичні та методичні матеріали
з питань, віднесених до повноважень ЦНАП;

відповіді на звернення громадян з питань, віднесених до повноважень ЦНАП.

4. Приймає рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації місця проживання фізичної особи.

 

5. Взаємодіє з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції.

6. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

8. Зобов’язаний:

належно, сумлінно, своєчасно і точно виконувати свої посадові обов'язки, що передбачені цією посадовою інструкцією;

дотримуватись трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці та протипожежну безпеки, дбайливо ставитись до майна,  що закріплене за відділом.

при виконанні своїх посадових обов'язків дотримуватись вимог чинного законодавства України, рішень сільської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень сільського голови.

при виконанні своїх посадових обов’язків проявляти високу культуру, такт та повагу до законних прав та свобод людини та громадянина;

планувати, організовувати, контролювати роботу відділу;

 узагальнювати звітність, здійснювати моніторинг та аналіз результатів роботи відділу;

здійснювати у відділі контроль за дотриманням законодавства України про надання адміністративних послуг, Положення про ЦНАП та Регламенту ЦНАП;

координувати роботу відділу щодо ефективної взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг, виконавчими органами Ради, підприємствами, установами та організаціями, що належать  до комунальної  власності,  місцевими  та  регіональними дозвільними органами, громадськими організаціями, іншими організаціями, установами, підприємствами незалежно від форм власності;

організовувати роботу відділу для надання якісних і своєчасних послуг суб’єктам звернень;

вимагати від суб’єктів надання адміністративних послуг, виконавчих органів сільської ради, підприємств, організацій та установ комунальної власності своєчасного і повного виконання розпоряджень сільського голови в частині надання адміністративних послуг;

забезпечувати консультування суб’єктів звернень, надавати вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання адміністративних послуг;

здійснювати прийом документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, їх реєстрацію, формування вхідного пакету та його передачу відповідному суб’єкту надання послуги;

видавати результати адміністративної послуги;

забезпечувати взаємодію з суб’єктом надання послуги при здійсненні адміністративної процедури;

здійснювати контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень;

забезпечувати інформування суб’єктів звернень про результати розгляду їх звернень та результат надання послуг;

реєструвати, вносити інформацію про адміністративну послугу в електронну базу даних;

здійснювати особисто обробку, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та поширення персональних даних відповідно до законодавства про захист персональних даних та організовувати належну роботу з обробки та захисту персональних даних у відділі;

здійснювати зняття документів з контролю на основі надання адміністративної послуги;

здійснювати моніторинг надання адміністративних послуг, готувати статистичні звіти та аналітичну інформацію сільському голові;

надавати консультації, зокрема в телефонному режимі та через Інтернет;

надавати адміністративні послуги у випадках, передбачених законом;

за дорученням сільського голови здійснювати розгляд звернень, пропозицій, зауважень, заяв, клопотань, скарг, запитів громадян, їх об’єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, що належать до компетенції ЦНАП.

забезпечувати у відділі єдиний документообіг та чітку організацію роботи зі зверненнями щодо надання адміністративних послуг;

вживати заходів щодо забезпечення цільового використання коштів, передбачених на функціонування відділу;

планувати, регулювати та контролювати у межах наданих повноважень ефективну взаємодію працівників відділу при вирішенні питань, що стосуються його діяльності;

готувати плани роботи відділу;

забезпечувати висвітлення роботи відділу у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Ради;

готувати й подавати в установленому порядку на затвердження Положення про ЦНАП, Регламент ЦНАП й зміни до них та посадові інструкції працівників відділу;

подавати сільському голові пропозиції щодо змін у штатному розписі відділу, преміювання працівників;

вносити в установленому порядку подання про присвоєння працівникам відділу рангів посадових осіб місцевого самоврядування, їх заохочення або накладення на них дисциплінарних стягнень;

організовувати проведення семінарів, навчань, інших заходів з питань надання адміністративних послуг;

складати графіки роботи працівників відділу;

розглядати скарги на дії чи бездіяльність працівників відділу;

вивчати досвід роботи центрів надання адміністративних послуг інших територіальних громад;

вносити пропозиції сільському голові про вдосконалення роботи із суб’єктами звернень щодо надання адміністративних послуг;

готувати проекти рішень Ради, розпоряджень сільського голови та рішень виконкому з питань, віднесених до компетенції відділу;

організовувати матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу;

                      

ІІІ. Права

 

Начальник відділу має право:

1. Представляти інтереси відділу в інших виконавчих органах ради з питань, що належать до його повноважень.

2. У межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.

3. Отримувати у встановленому законодавством порядку від суб’єктів надання адміністративних послуг, органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3. У порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування.

4. Брати участь в розгляді питань, що відносяться до компетенції відділу, на засіданнях виконавчого комітету сільської ради.

5. Вносити пропозиції сільському голові щодо вдосконалення та покращення роботи з питань надання якісних і своєчасних послуг суб’єктам звернень.

 

ІV. Відповідальність

 

Начальник відділу несе відповідальність за:

  1.  Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, бездіяльність – у межах, визначених чинним законодавством України.
  2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – у  межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. Завдання матеріальної шкоди – у межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. Розголошення відомостей, що містять конфіденційну інформацію, – у межах, визначених чинним законодавством України.
  5.  Здійснення в процесі виконання своїх посадових обов’язків вчинків, які містять склад злочину, - згідно з чинним законодавством України.
  6.  Неналежне зберігання печатки (штампу), незаконне їх використання, –  у межах, визначених чинним законодавством України.
  7.  Порушення Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування й обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, – у межах, визначених чинним законодавством України.
  8.  Порушення вимог Закону України «Про захист персональних даних» – у межах, визначених чинним законодавством України.

V. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

 

Начальник відділу:

1. Взаємодіє із суб’єктами надання адміністративних послуг,  виконавчими органами Ради, а також підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до його компетенції.

2. Одержує інформацію, розпорядження, рішення, листи, доручення інші документи, що відносяться до діяльності відділу, від сільського голови, інших посадових осіб Ради та її виконавчих органів.

3. Готує документи спільно з працівниками відділу чи керівниками інших виконавчих органів Ради (залежно від виду документа).

4. Розглядає та надає відповіді на звернення громадян у строки згідно з резолюцією сільського голови у встановленому законом порядку.

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений:

 

Начальник відділу «Центру

надання  адміністративних послуг»             ______________           Шадюк О.А

                                                                                                             (підпис)                             (ім’я та прізвище)

04 січня  2021 року

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь