ГОРОДКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Вінницька область, Тульчинський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

СТАТУТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням   чергової 28 сесії

8 скликання Городківської сільської ради  

від «15»  листопада 2022 року №9

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

«Городківський трудовий архів»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     с. Городківка             

 

 

 

 

 

1 .ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Комунальна установа «Городківський трудовий архів» належить до комунальної власності Городківської сільської територіальної громади.

1.2. Засновником (власником) та органом управління майном Трудового архіву є Городківська сільська рада (надалі - Засновник). Установа є підзвітною та підконтрольною Засновнику.

Майно установи є власністю територіальної громади, яку представляє Городківська сільська рада, згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».        

1.3. Установа створена на базі майна територіальної громади, яку представляє Городківська сіьська рада.

1.4. Трудовий архів у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінета Міністрів України, постановами Верховної Ради України, рішеннями Засновника, цим Статутом.

З питань організації та методики ведення архівної справи комунальна установа «Городківський трудовий архів» керується
нормативно-правовими актами, затвердженими Міністерством юстиції України, правилами
, положеннями, інструкціями, методичними рекомендаціями Укрдержархіву, Державного архіву Вінницької області.

Основними завданнями Трудового архіву є:

забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, ведення їх обліку та використання відомостей, що в них містяться;

додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕ  ЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування:

Повне: Комунальна установа «Городківський трудовий архів».

Скорочене: Трудовий архів .

        2.2. Юридична адреса установи: 24615, Вінницька область, Тульчинський район, с. Городківка, вул. Бузкова, буд. 2 .      

 

З. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 3.1. Трудовий архів створений для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців та інших архівних документів  територіальної громади, що не належать до Національного архівного фонду (далі-архівні документи).

 3.2. Архівні документи можуть бути передані до Трудового архіву у разі припинення діяльності юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, а також у випадках визначених законодавством.

 3.3. У Трудовому архіві зберігаються:

- документи тривалого строку зберігання з кадрових питань (з особового складу) та тимчасового зберігання ліквідованих юридичних осіб незалежно від форм власності, підпорядкування та фізичних осіб-підприємців, які припинили свою діяльність, що діяли (були зареєстровані) на території Городківкької територіальної громади;

- виборча документація тимчасового строку зберігання, що надійшла на зберігання відповідно до законодавства;

- документи з кадрових питань (з особового складу) тимчасового строку зберігання, передані на депоноване зберігання на договірних засадах діючими юридичними особами незалежно від форм власності, підпорядкування, що розташовані на відповідній території, якщо інше не передбачено чинним законодавством України;

- довідковий апарат, що розкриває склад і зміст документів.

 

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Трудовий         архів є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи установа набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Трудовий архів є неприбутковою установою.

      4.3. Трудовий архів користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління.        

      4.4.       Трудовий архів може здійснювати господарську діяльність в межах норм чинного законодавства України.  

      4.5. Для здійснення господарської діяльності   Трудовий архів залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.6. Трудовий архів має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ТРУДОВОГО АРХІВУ

 

5.1. Для виконання покладених на Трудовий архів завдань йому надається право:

- одержувати від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування документи згідно із затвердженими номенклатурами справ з оплатою цими суб’єктами вартості їхнього опрацювання та наступного зберігання у Трудовому архіві на договірних засадах;

- надавати методичну допомогу ліквідаційним комісіям (ліквідаторам) з питань, що входять до компетенції Трудового архіву;

- укладати договори, угоди з юридичними особами та фізичними особами- підприємцями що не суперечать чинному законодавству, а також Типовому положенню про архівну установу сільської, селищної, міської ради, ради об'єднаної територіальної громади для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду;

- розробляти та застосовувати договірні ціни на роботи і послуги, визначенні чинним законодавством;

- приймати на депоноване зберігання документи від діючих юридичних осіб;

- брати участь у засіданнях експертних комісій у разі розгляду на них документів, поданих Трудовим архівом;

- брати участь у нарадах, які проводять районна державна адміністрація, орган місцевого самоврядування, ліквідаційна комісія (ліквідатор), Державний архів Вінницької області, в разі розгляду на них питань роботи з документами;

- одержувати або приймати в користування на договірних засадах матеріальні цінності й ресурси, а також списувати їх з балансу (за винятком архівних фондів);

- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

5.2. Трудовий архів відповідно до покладених на нього завдань:

- здійснює приймання документів з кадрових питань (особового складу) в упорядкованому стані за описами справ, схваленими (погодженими) архівним відділом райдержадміністрації;

 • здійснює приймання виборчої документації тимчасового строку зберігання відповідно до законодавства;
 • здійснює приймання документів тимчасового зберігання (до 10 років), у тому числі регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, строки зберігання яких на момент ліквідації не закінчилися;
 • веде облік юридичних осіб, що перебувають на стадії ліквідації (банкрутства) протягом ліквідаційної процедури, з метою контролю за впорядкуванням, забезпеченням збереженості архівних документів до передачі їх на зберігання до Трудового архіву;
 • здійснює моніторинг збереження та впорядкування документів з особового складу в установах, на підприємствах, в організаціях незалежно від форми власності;
 • забезпечує відповідно до умов, визначених Укрдержархівом, тимчасове зберігання архівних документів ліквідованих юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, які здійснювали свою діяльність (були зареєстровані) на території Городківської тириторіальної громади ;
 • здійснює на підставі договору з юридичною особою, фізичною особою-підприємцем науково-технічне опрацювання документів, що підлягають подальшому зберіганню в Трудовому архіві;
 • веде облік документів, що зберігаються в Трудовому архіві, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних;
 • створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів;
 • здійснює впровадження та використання автоматизованих архівних технологій, створення, вдосконалення та поповнення баз даних, довідкового апарату до документів, що зберігаються у Трудовому архіві;
 • організовує користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях;
 • інформує громадян, органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації про склад і зміст документів Трудового архіву;
 • проводить роботи щодо встановлення місцезнаходження документів ліквідованих юридичних осіб, що не надійшли до Трудового архіву, інформує про це заінтересовані підприємства, установи, організації та громадян;

-  видає архіви довідки, копії документів на запити фізичних і юридичних осіб;

-  забезпечує збереження конфіденційності персональних даних, що обробляються в його інформаційних системах;

-  вивчає: узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ;

- здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

 

6 .УПРАВЛІННЯ

 

6.1. Управління Трудовим архівом здійснює Городківська сільська рада (Засновник).

6.2. Поточне керівництво Трудовим архівом здійснює директор, який призначається та звільняється з посади Засновником відповідно до законодавства.

6.3.        Засновник (Власник):

6.3.1. Визначає головні напрямки діяльності Трудового архіву;

   1. Затверджує Статут Трудового архіву та зміни до нього.

     6.3.3. Погоджує Трудовому архіву договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

    6.3.4. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що закріплене за Трудовим архівом на праві оперативного управління;

     6.3.5. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Трудового архіву, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.

  1. Директор Трудового архіву:
 • діє без довіреності від імені Трудового архіву, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, судових органах, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам установи, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки;
 •   самостійно вирішує питання діяльності Трудового архіву за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника;

- користується правом розпорядження майном та коштами Трудового архіву відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого на праві оперативного управління майна;

- організовує діяльність Трудового архіву, персонально відповідає за виконання
покладених на архівну установу завдань;

- контролює виконання службових обов’язків працівниками Трудового архіву;

- вирішує відповідно до законодавства питання щодо доступу користувачів до
документів, що знаходяться на зберіганні;

- організовує ведення прийому громадян, розгляд звернень, що належать до компетенції Трудового архіву;

- приймає на роботу працівників установи та звільняє їх;

-    визначає організаційну структуру архіву, штатний розпис та подає їх на затвердження сільському голові Городківської сільської ради;

- у строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Трудовий архів, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6.5. Посадові обов’язки працівників Трудового архіву визначаються інструкціями, що затверджуються завідувачем установи.

 

7.МАЙНО ТА  ФІНАНСУВАННЯ

 

7.1. Майно Трудового архіву становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Трудового архіву.

7.2. Майно Трудового архіву є комунальною власністю Городківської сільської територіальної громади, яку представляє Городківська сільська рада,  і закріплюється за Трудовим архівом на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Трудовий архів користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.

Відчуження та списання майна, закріпленого за Трудовим архівом здійснюється у порядку визначеному Засновником та чинним законодавством.

7.3. Джерелами формування майна Трудового архіву є:

- грошові та матеріальні внески Органу управління майном;

- доходи, одержані від надання послуг, від інших видів господарської діяльності;

- кредитів банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладання і дотації з бюджетів;

- придбання майна інших підприємств, організацій;

- безоплатні або благодійні внески підприємств, організацій, громадян;

- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

7.4. Кошти Трудового архіву складаються з коштів Органу управління майном (Засновника), плати за надані Трудовим архівом роботи та послуги, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

7.5.Фінансування діяльності Трудового архіву здійснюється в установленому порядку з бюджету Городківської сільської територіальної громади, інших джерел, не заборонених законодавством України.

 

 

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

8.1. Припинення діяльності Трудового архіву здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законом України - за рішенням суду.

8.2. У разі реорганізації Трудового архіву вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

8.3.  Ліквідація Трудового архіву здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Городківською сільською радою, або за рішенням суду.

8.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Трудового архіву.

8.5. З моменту призначення ліквідаційної, комісії до неї переходять повноваження з управління Трудовим архівом. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені установи, що ліквідується.

 

 

 

 

Сільський голова                                          Олена РЕЗНІК

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь